Online Familieberichten
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
BeginNaamindex

1e letter  

A (41389)
B (241919)
C (35419)
D (94174)
E (41602)
F (25356)
G (86531)
H (169201)
I (6566)
J (55290)
K (147742)
L (87400)
M (99338)
N (37312)
O (38299)
P (69675)
Q (1921)
R (81456)
S (173528)
T (44924)
U (5061)
V (131114)
W (99263)
X (51)
Y (711)
Z (29491)

2e letter  

HA (41999)
HE (51745)
HI (5532)
HJ (2)
HK (1)
HL (6)
HN (2)
HO (51948)
HP (4)
HR (11)
HS (1)
HU (17383)
HV (1)
HW (4)
HY (112)

3e letter  

HAA (10150)
HAB (1262)
HAC (303)
HAD (131)
HAE (1113)
HAF (244)
HAG (2912)
HAH (106)
HAI (395)
HAJ (29)
HAK (1064)
HAL (2015)
HAM (4776)
HAN (2799)
HAP (257)
HAR (9120)
HAS (1040)
HAT (618)
HAU (418)
HAV (1936)
HAW (72)
HAX (16)
HAY (112)
HAZ (1279)

4e letter  

HAID (10)
HAIG (5)
HAIJ (126)
HAIK (10)
HAIL (2)
HAIM (6)
HAIN (19)
HAIR (28)
HAIS (52)
HAIT (136)

Haitel

Anna Marie Haitel (-2002)
Hermanus Henderikus (Herman) Haitel (1949-2021)
Hermanus Henderikus (Herman) Haitel (1949-2021)
Margaretha Haitel (1945-2003)

Haites

Ebeltje (Eke) Haites (1921-2011)
Gepke Haites (1927-2019)
Nieske Antje Haites (1921-2016)

Haitink

Bernard Haitink (1929-2021)
Bernard Haitink (1929-2021)
Bernard Haitink (1929-2021)
Bernard Johan Herman Haitink (1929-2021)
Eduard Herman Haitink (1924-2003)
Hendrika Gerda Haitink (1931-2013)
Hendrika Willemina Haitink (1905-2002)
Herman Carel (Harry) Haitink (1911-2008)
Ir. B.J.H. Haitink (-1927)
Laura Haitink (1926-2017)
Rikie Haitink (1955-2001)
Rutger Herman Haitink (1983-2001)
Rutger Herman Haitink (1983-2001)

Haitjema

Annie Haitjema (1932-2020)
Frederika Hendrika (Rikie) Haitjema (1931-2014)
Frederika Hendrika (Rikie) Haitjema (1931-2010)
Greetje Haitjema (1957-2014)
Hendrik Jan (Henk) Haitjema (1939-2017)
Henk Haitjema (1932-2020)
Herman Haitjema (-2012)
Ineke Haitjema (1946-2007)
Johanna Alberdina Haitjema (-2007)
Lamien Haitjema (1931-2017)
Margaretha (Greetje) Haitjema (1957-2014)
Roelofje (Roelie) Haitjema (1928-2018)
Sjouk Haitjema (-2006)
Theunis Haitjema (1935-2012)
Toef Roeli Haitjema (-2018)
Trinus Haitjema (1953-2007)

Haitma mulier

Myna H.E. Haitma mulier (1909-2000)

Haitsma

Aaltje Haitsma (1922-2009)
Ada Johanna Haitsma (1928-2014)
Afke Haitsma (1919-2008)
Akke Haitsma (1923-2008)
Alle Haitsma (1934-2020)
Anne Haitsma (1932-2020)
Anne Harm (Anne) Haitsma (1920-2008)
Anneke Haitsma (1933-2012)
Anthonius Johannes Philipps Haitsma (1930-1999)
Beitske (Bep) Haitsma (1926-2018)
Catharina Maria Cornelia Dieudonnée (Inga) Haitsma (1954-2022)
Catharina Maria Cornelia Dieudonnée (Inga) Haitsma (1954-2022)
Cornelia Theodora Haitsma (-2001)
Cornelia Theodora Haitsma (-2001)
Dirkje Haitsma (1925-2013)
Elske Haitsma (1930-2017)
Foekje (Loes) Haitsma (1923-2014)
Fokje Haitsma (1928-2018)
Geertje Haitsma (1933-2019)
Gelske Haitsma (1935-2017)
Gooitske Haitsma (1919-2004)
Harrie Haitsma (1923-1997)
Henk van Haitsma (1939-2006)
Henk Haitsma (-2006)
Henk Haitsma (1928-2006)
Hessel Haitsma (-1996)
Hittje Janke (Hetty) Haitsma (1915-2011)
Jacob Haitsma (1914-2005)
Jacob Haitsma (1913-2006)
Jacob (Jappie) Haitsma (1939-2020)
Jacob Dirk Hendrik (Jaap) Haitsma (1925-2014)
Jan Haitsma (-1987)
Jan Haitsma (1954-2016)
Jan Haitsma (-1987)
Janke (Jannie) Haitsma (1921-2017)
Janny Haitsma (-2001)
Jelske Haitsma (1921-2019)
Jetske Haitsma (1915-2003)
Jetske Haitsma (1915-2003)
Johan Haitsma (1945-2020)
Johan Adolf (Dolf) Haitsma (1932-2015)
Johannes (Joop) Haitsma (1931-2012)
Jouk Haitsma (1923-2011)
Joukje Elizabeth Haitsma (1919-2010)
Klaas Haitsma (1937-2012)
Lucy Haitsma (1929-2015)
Maaike Haitsma (1920-2015)
Marijke Haitsma (1932-2014)
Martha Harmanna Haitsma (1931-2014)
MEINDERT JELLE HAITSMA (-2008)
Mel Haitsma (1920-2001)
Menke (Minke) Haitsma (1937-2015)
Minke Haitsma (1920-2008)
Nienke Haitsma (1966-2013)
Oeke Haitsma (1929-2016)
Ottje Haitsma (1915-2005)
Petrus (Peke) Haitsma (1930-2019)
Piet Haitsma (1950-2023)
Pieter Haitsma (1933-2001)
Reinder Haitsma (1926-2007)
Ria Haitsma (1960-2012)
Rigtje van Haitsma (1922-2012)
Romke Jan Haitsma (1917-2003)
Schelte Haitsma (1922-2012)
Sied Haitsma (-2013)
Sjerp Haitsma (-1995)
Sjerp Haitsma (-2004)
Sjerp Haitsma (1926-2021)
Sjerp Haitsma (1937-2022)
Sjerp Haitsma (-2022)
Sjoerd Haitsma (1920-1997)
Tea Haitsma (1906-2000)
Tettje Haitsma (1935-2015)
Tettje Gooitske Haitsma (1939-2019)
Thea Ella Haitsma (1968-2013)
Tiet Haitsma (1919-2006)
Tjalling Haitsma (1985-2012)
Tjalling Johannes Haitsma (1985-2012)
Tjalling Johannes Haitsma (-2012)
Tjitske Haitsma (1924-2009)
Wietske Haitsma (1923-2008)
Ynse Haitsma (1935-2015)
Yvonne Wiebrigje Haitsma (1987-2020)

Haitsma Hzn.

Jurjen Haitsma Hzn. (1920-2005)
Jurjen Haitsma Hzn. (1920-2005)

Haitsma Mulier

Aleida Wijnanda Haitsma Mulier (1918-2005)
Aleida Wijnanda Haitsma Mulier (1918-2005)
Cornélie Adelaïde Haitsma Mulier (1916-2005)
Eco Oste Gaspard Haitsma Mulier (1942-2017)
Gera Haitsma Mulier (1920-2017)
Gerardina Johanna Louise Haitsma Mulier (1914-1997)
Hester Henriette Jacoba Haitsma Mulier (1877-1948)
Johan Henri Pieter Victor Haitsma Mulier (1906-1996)
Johan Henri Pieter Victor Haitsma Mulier (1906-1996)
Lodewijk Hendrik Nicolaas Haitsma Mulier (-2004)
Machteld Haitsma Mulier (1922-2012)
Machteld Haitsma Mulier (1922-2012)
Myna H.E. Haitsma Mulier (1909-2000)
Myna H.E. Haitsma Mulier (1909-2000)

6
Home | Naamindex | Online-begraafplaatsen | cookies